2011 Posts

4 December 2011, Sunday

English

Ephesians 5:20 (King James Version)

Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;

Tagalog

Efeso 5:20 (Ang Salita ng Diyos)Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

--

20 November 2011, Sunday

English

1 John 5:4 (King James Version)

For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

Tagalog

1 Juan 5:4 (Ang Salita ng Diyos)

[Sapagkat] napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.

--

6 November 2011, Sunday

English

Proverbs 6:20-21 (King James Version)

20My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother: 21Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.

Tagalog

Kawikaan 6:20-21 (Ang Salita ng Diyos)

20Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. 21Sa puso mo ay iukit, at itanim mo sa isip.

--

25 October 2011, Tuesday

English

Joshua 23:11 (King James Version)

Take good heed therefore unto yourselves, that ye love the LORD your God.

Tagalog

Josue 23:11 (Ang Salita ng Diyos)

Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos.

--

9 October 2011, Sunday

English

Romans 8:28 (King James Version)

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

Tagalog

Roma 8:28 (Ang Salita ng Diyos)

Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.

--

6 October 2011, Thursday

Psalm 27:1 (King James Version)

The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

--

22 September 2011, Thursday

Proverbs 22:29 (King James Version)Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.

--

12 September 2011, Monday

Deuteronomy 20:3-4 (King James Version)

3And shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies: let not your hearts faint, fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them; 4For the LORD your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.

--

9 September 2011, Friday

Proverbs 9:10 (King James Version)

The fear of the LORD is the beginning of wisdom.

--

22 August 2011, Monday

Proverbs 23:13 (King James Version)

Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die.

--

14 August 2011, Sunday

English

1 John 5:7-8 (King James Version)

7For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 8And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

Tagalog

1 Juan 5:7-8 (Ang Salita ng Diyos)

7Tatlo ang nagpapatotoo: ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo; at ang tatlong ito'y iisa. 8At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo; at ang tatlong ito ay nagkakaisa.

--

8 August 2011, Monday

English

Nehemiah 23:20, 26 (King James Version)

20 Behold, I have received commandment to bless: and he hath blessed; and I cannot reverse it. . . 26 . . . All that the LORD speaketh, that I must do . . .

Tagalog

Mga Bilang 23:20, 26 (Ang Salita ng Diyos)

20 Ang utos sa akin, sila'y pagpalain; ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. . . 26 . . . gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh . . .

--

10 July 2011, Sunday

Nehemiah 8:10-11 (King James Version)

10Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared: for this day is holy unto our LORD: neither be ye sorry; for the joy of the LORD is your strength. 11. . . Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.

Tagalog

Nehemias 8:10-11 (Ang Salita ng Diyos)

10 "Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak! Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo." 11 . . . "Huwag kayong malungkot, sapagkat banal ang araw na ito."

--

14 June 2011, Tuesday

English

Proverbs 14:12 (King James Version)

There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.

Tagalog

Kawikaan 14:12 (Ang Salita ng Diyos)

May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.

--

4 June 2011, Saturday

English

John 14:6 (King James Version)

Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

Tagalog

Juan 14:6 (Ang Salita ng Diyos)

Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

English

--

2 June 2011, Thursday

English

Proverbs 2:1-2, 5 (King James Version)

1My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee; 2So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; ... 5Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.

Tagalog

Kawikaan 22:4 (Ang Salita ng Diyos)

1Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. 2Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin nang iyong maunawaan. ... 5malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos.

--

22 May 2011, Sunday

English

Proverbs 22:4 (King James Version)

By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.

Tagalog

Kawikaan 22:4 (Ang Salita ng Diyos)

Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan.

--

16 May 2011, Monday

English

Proverbs 16:3 (King James Version)

Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.

Tagalog

Kawikaan 16:3 (Ang Salita ng Diyos)

Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin.

--

7 May 2011, Saturday

English

Matthew 5:11-12 (King James Version)

11Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. 12Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

Tagalog

Mateo 5:11-12 (Ang Salita ng Diyos)

11Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin.12Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang

ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo.

--

22 April 2011, Friday

English

John 11:25-26 (King James Version)

25Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: 26And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

Tagalog

Juan 11:25-26 (Ang Salita ng Diyos)

25Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. 26Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito?

--

15 April 2011, Friday

English

Proverbs 15:16 (King James Version)

Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith.

Tagalog

Kawikaan 15:16 (Ang Salita ng Diyos)

Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh, ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.

--

12 April 2011, Tuesday

English

Matthew 11:4-6 (King James Version)

4Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: 5The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. 6And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

Tagalog

Mateo 11:4-6 (Ang Salita ng Diyos)

4Sumagot si Jesus sa kanila: Pumaroon kayo kay Juan at ibalita ninyo ang mga bagay na inyong narinig at nakita. 5Nakakakita na ang mga bulag at nakakalakad na ang mga lumpo. Luminis na ang mga ketongin at nakakarinig na ang mga bingi. Nabuhay ang mga patay at ang ebanghelyo ay ipinangaral na sa mga dukha.6Pinagpala ang taong hindi natitisod sa akin.

--

3 April 2011, Sunday

English

Proverbs 3:5-6 (King James Version)

5Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. 6In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

Tagalog

Kawikaan 3:5-6 (Ang Salita ng Diyos)

5Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 6Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.

--

30 March 2011, Wednesday

English

Proverbs 29:26 (King James Version)

Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD.

Tagalog

Kawikaan 29:26 (Ang Salita ng Diyos)

Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan.

--

20 March 2011, Sunday

English

Matthew 24:6-7 (King James Version)

6And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

Tagalog

Mateo 24:6-7 (Ang Salita ng Diyos)

6Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. 7Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga taggutom, at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako.

--

19 March 2011, Saturday

English

Matthew 6:1-4 (King James Version)

1Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. 2Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. 3But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: 4That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

Tagalog

Mateo 6:1-4 (Ang Salita ng Diyos)

1Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. 2Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 4Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan.

--

18 March 2011, Friday

English

Proverbs 18:10 (King James Version)

The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.

Tagalog

Kawikaan 18:10 (Ang Salita ng Diyos)

Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan.

--

17 March 2011, Thursday

English

Proverbs 17:9 (King James Version)

He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.

Tagalog

Kawikaan 17:9 (Ang Salita ng Diyos)

Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan.

--

16 March 2011, Wednesday

English

Proverbs 16:5 (King James Version)

Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.

Tagalog

Kawikaan 16:5 (Ang Salita ng Diyos)

Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang, at sila'y tiyak na paparusahan.

--

15 March 2011, Tuesday

English

Genesis 11:6 (King James Version)

And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

Tagalog

Genesis 11:6 (Ang Salita ng Diyos)

Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan.

--

14 March 2011, Monday

English

Genesis 9:6 (King James Version)

Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.

Tagalog

Genesis 9:6 (Ang Salita ng Diyos)

Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha.

--

11 March 2011, Friday

English

Matthew 24:6-7 (King James Version)

6And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

Tagalog

Mateo 24:6-7 (Ang Salita ng Diyos)

6Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. 7Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga taggutom, at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako.

--

10 March 2011, Thursday

English

Proverbs 10:19 (King James Version)

In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.

Tagalog

Kawikaan 10:19 (Ang Salita ng Diyos)

Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala.

--

9 March 2011, Wednesday

English

Proverbs 9:10 (King James Version)

The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

Tagalog

Kawikaan 9:10 (Ang Salita ng Diyos)

Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa Banal na Diyos ay may dulot na kaalaman.

--

6 March 2011, Sunday

English

Ezekiel 34:31 (King James Version)

And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord GOD.

Tagalog

Ezekiel 34:31 (Ang Salita ng Diyos)

Kayo ang aking mga tupa sa aking pastulan; ako ang inyong Diyos.

--

3 March 2011, Thursday

English

Revelation 21:5 (King James Version)

And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

Tagalog

Pahayag 21:5 (Ang Salita ng Diyos)

Ang nakaupo sa trono ay nagsabi: Tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin: Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat.

--

27 February 2011, Sunday

English

2 Corinthians 11:3-4 (King James Version)

3But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 4For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.

Tagalog

2 Mga Taga-Corinto 11:3-4 (Ang Salita ng Diyos)

3Subalit ako ay natatakot baka sa anumang paraan, tulad nang dayain ng ahas si Eba sa pamamagitan ng katusuhan, ay madumihan ang inyong kaisipan mula sa katapatan na na kay Cristo. 4Ito ay sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi naman namin ipinangaral ay maaari ninyo itong pagtiisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang espiritu na hindi naman ninyo tinanggap ay maaari ninyo itong pagtiisan. O kung may dumating na nangangaral ng ibang ebanghelyo na hindi naman ninyo tinanggap ay maaari ninyo itong pagtiisan.

--

20 February 2011, Sunday

English

John 1:14 (King James Version)

And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

Tagalog

Juan 1:14 (Ang Salita ng Diyos)

Nagkatawang-tao ang Salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan.

--

13 February 2011, Sunday

English

Revelation 3:22 (King James Version)

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Tagalog

Pahayag 3:22 (Ang Salita ng Diyos)

Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya.

--

8 February 2011, Tuesday_2

English

2 John 1:12 (King James Version)

Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.

Tagalog

2 Juan 1:12 (Ang Salita ng Diyos)

Maraming bagay akong isusulat sa inyo ngunit hindi ko ibig na isulat sa pamamagitan ng papel at tinta. Umaasa akong makapariyan sa inyo at makausap kayo ng mukhaan upang malubos ang ating kagalakan.

--

8 February 2011, Tuesday

English

Proverbs 8:33-35 (King James Version)

33 Hear instruction, and be wise, and refuse it not. 34 Blessed is the man that heareth me, watching daily and my gates, waiting at the posts of my doors. 35 For whoso findeth me findeth life, and Shall obtain the Favour of Lord.

Tagalog

Proverbs 8:33-35 (New International Version)

33 To be wise, the instruction I hear, do not forsake nor will flee from it. 34Blessed is the man to me is listening,

me is always waiting and staring. 35Because the findeth me findeth life, and the spirit of the Lord is his achieved.

--

27 January 2011, Thursday

English

1 Peter 2:6 (King James Version)

Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.

Tagalog

1 Pedro 2:6 (Ang Salita ng Diyos)

Ganito ang sinasabi ng kasulatan: Narito, itinatayo ko sa Zion ang isang pangunahing batong panulok, hinirang at mahalaga. Ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya.

--

23 January 2011, Sunday

English

James 3:13 (King James Version)

Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

Tagalog

Santiago 3:13 (Ang Salita ng Diyos)

Sino sa inyo ang matalino at nakakaunawa? Hayaang ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kaniyang mga gawa na may mapagpakumbabang karunungan.

--

20 January 2011, Thursday

English

Hebrews 13:8-9 (New King James Version)

8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. 9 Do not be carried about [away] with various and strange doctrines. For it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them.

Tagalog

Hebreo 13:8-9 (Ang Salita ng Diyos)

8 Si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. 9 Huwag ninyong hayaan na madala kayo ng lahat ng uri at kakaibang mga katuruan. Sapagkat mabuting pagtibayin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagkain ay hindi makakapagbigay ng kapakinabangan sa mga nabubuhay sa pamamagitan nito.

--

16 January 2011, Sunday

English

Leviticus 19:31 (King James Version)

Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God.

Tagalog

Levitico 19:31 (Ang Salita ng Diyos)

Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos.

--

11 January 2011, Tuesday

English

Hebrews 4:9-10 (New King James Version)

9There remains therefore a rest for the people of God. 10For he who has entered His rest has himself also ceased from his works as God did from His.

Tagalog

Hebreo 4:9-10 (Ang Salita ng Diyos)

9Kaya nga, mayroon pang kapahingahang nananatili para sa mga tao ng Diyos. 10Ito ay sapagkat ang sinumang pumapasok sa kaniyang kapahingahan, siya rin naman ay nagpahinga sa kaniyang mga gawa kung paanong ang Diyos ay nagpahinga mula sa kaniyang mga gawa.

--

10 January 2011, Monday

English

Hebrews 3:7-8 (New King James Version)

Be Faithful

7Therefore, as the Holy Spirit says:

“ Today, if you will hear His voice,

8Do not harden your hearts as in the rebellion,

In the day of trial in the wilderness,

Tagalog

Hebreo 3:7-8 (Ang Salita ng Diyos)

Babala Laban sa Hindi Pananampalataya 7Iyan ang dahilan kaya sinabi ng Banal na Espiritu: Ngayon, kung inyong marinig ang kaniyang tinig, 8huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng inyong ginawa nang kayo ay maghimagsik, noong panahon nang kayo ay sinubok sa ilang.

--

9 January 2011, Sunday

English

2 Corinthians 2:11 (King James Version)

Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.

Tagalog

2 Mga Taga-Corinto 2:11 (Ang Salita ng Diyos)

Ito ay upang hindi makapagsamantala si Satanas dahil hindi lingid sa atin ang kaniyang mga layunin.

--

8 January 2011, Saturday

English

Proverbs 8:13 (New King James Version)

The fear of the LORD is to hate evil;

Pride and arrogance and the evil way

And the perverse mouth I hate.

Tagalog

Kawikaan 3:13 (Ang Salita ng Diyos)

Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan.

Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot, at sa diwang kayabangan.

--

7 January 2011, Friday

English

Philemon (King James Version)

25The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Tagalog

Filemon (Ang Salita ng Diyos)

25Sumainyong espiritu ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Siya nawa!

--

6 January 2011, Thursday

English

Titus 3:7-8 (New King James Version)

[T]hat having been justified by His grace we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men.

Tagalog

Kay Tito 3:7-8 (Ang Salita ng Diyos)

Ginawa niya ito upang sa pagpapaging-matuwid sa atin, sa pamamagitan ng biyaya at ayon sa pag-asa, tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. 8Ito ay mapagkakatiwalaang salita. Ibig kong palagi mong bigyan ng diin ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat sa pagpapanatili ng mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay mabuti at kapakipakinabang sa mga tao.

--

5 January 2011, Wednesday

English

Titus 2:1-3 (King James Version)

But speak thou the things which become sound doctrine: That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things ...

Tagalog

Tito 2:1-3 (Ang Magandang Balita)

1Ngunit magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mabuting aral. 2Ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, may karapat-dapat na ugali, ginagamit nang mabuti ang isip, may mabuting pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. 3Sa ganoon ding paraan ang kilos ng mga matatandang babae ay maging karapat-dapat sa mga banal, hindi mga mapanirang-puri, hindi nagpaaalipin sa maraming alak. Sila ay maging mga guro ng mga bagay na mabuti.

--

4 January 2011, Tuesday

English

Proverbs 4:23 (King James Version)

Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.

Tagalog

Kawikaan 4:23 (Ang Magandang Balita)

Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.

--

3 January 2011, Monday

English

Proverbs 3:5-6 (New King James Version)

Trust in the LORD with all your heart,

And lean not on your own understanding;

In all your ways acknowledge Him,

And He shall direct your paths.

Tagalog

Kawikaan 3:5-6 (Ang Magandang Balita)

Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.

--

2 January 2011, Sunday

English (New King James Version)

Matthew 10:31 -- Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.

Tagalog (Ang Salita ng Diyos)

Mateo 10:31 -- Kaya nga, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.